RADŁÓW


W gminie Radłów postawiono na walkę z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców oraz edukację dzieci.

Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług publicznych to główny cel inicjatywy „e-Xtra Kompetentni”. Podczas szkoleń uczestnicy poznali zasady podstawowej obsługi komputera oraz komunikacji w sieci. Z kolei w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Radłów” zakupiony został sprzęt komputerowy dla szkół i instytucji oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo zapewnienie dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych przyczyni się do podniesienia umiejętności z zakresu obsługi komputera i sieci internetowej.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, projekty edukacyjne oraz koła zainteresowań rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum to cel inicjatywy „W Gminie Radłów uczymy się na 6!”